20070305

കരി(വേപ്പില)ദിനം
പ്രതിഷേധ ദിനം പ്രമാണിച്ച്
മോഡേണ്‍ ടാക്കീസ്,
എന്നാ ഒണ്ടു വിശേഷം,
ഓ.. എന്നാ പറയാനാ..
കഥയല്ല നിജം
എന്നീ ബ്ലോഗ് ആപ്പീസുകള്‍ക്ക്
ഇന്ന് അധവിയായിരിക്കും

1 comment:

sajith said...

അണ്ണാ ഇതെന്തര്‌....?????